Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viainnocentsoul innocentsoul
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viainnocentsoul innocentsoul
5005 c699
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainnocentsoul innocentsoul
1377 85e7 500
Reposted fromPoranny Poranny viainnocentsoul innocentsoul
Trzeba emocje wyrażać. W dzieciństwie uczą nas, że jak się złościsz, to jesteś zły. A to przecież bzdura.
— Joanna Kulig
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainnocentsoul innocentsoul
6288 4472
między byciem razem,  a nieistnieniem dla siebie jest dużo wolnej przestrzeni
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viainnocentsoul innocentsoul
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 viainnocentsoul innocentsoul
7938 7c62 500
Reposted fromseaweed seaweed viaskonfundowane skonfundowane
9755 f72e
0448 6ebe
7297 c98d
Reposted fromnazarena nazarena vianiedoskonalosc niedoskonalosc
my
heart
is 
like
a
stardust
8729 0f0c 500
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich. 
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromlovvie lovvie viawszystkodupa wszystkodupa
7804 fb7a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl